Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 

Polonijne Koło Lekarzy



Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku — Oddział Towarzystwa „Odrodzenie”. Zrzesza lekarzy i studentów medycyny pochodzenia polskiego i liczy 15 osób.
Kolejne konsylium
Organizacja powstała w roku 1996 i jest jednym z pierwszych związków polonijnych o charakterze zawodowym, które później inicjowały powołanie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie (prezes prof. A. Święcicki — Kijów).Podstawowym celem Koła jest:

 • działanie na rzecz POLONII;
 • udzielenie pomocy medycznej osobom potrzebującym, które w warunkach kryzysu gospodarczego na Ukrainie, jak również w systemie ochrony zdrowia nie potrafią korzystać z świadczeń państwowych i prywatnych zakładów medycznych;
 • nawiązywanie kontaktów i stałej współpracy z polonią medyczną na Ukrainie i w świecie w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego;
 • współdziałania z Okręgową Izbą Lekarską w Berdiańsku w sprawach dotyczących udzielenia pomocy medycznej;
 • popularyzacja leczniczych właściwości wybrzeża morza Azowskiego;
 • organizacja letnich pobytów i leczenia w Berdiańsku polskich dzieci z Ukrainy;
 • podejmowanie innych działań służących rozwojowi organizacji i ruchu polonijnego w regionie

Do organizacji należą specjaliści różnych dziedzin medycyny: terapeuci, kardiolodzy, ginekolog, pulmonolog, chirurg, pediatra i inni. Pierwszym etapem działalności było udzielenie pomocy o charakterze konsultacyjnym. Natomiast brak własnego pomieszczenia czy stałego punktu konsultacyjnego nie pozwalał organizować systematyczne przyjęcia pacjentów. Lekarze musieli przyjmować chorych na wpółlegalnie bezpośrednio w pracy.
Sytuacja wymagała aktywnych działań. Ponieważ w Berdiańsku formalnie już istniała parafia rzymsko-katolicka (w mieście nie było księdza, co miesiąc księża dojeżdżali z odległego o 200 km Zaporoża) prezes Towarzystwa „Odrodzenie” pan Lech Suchomłynow i prezes Koła pani Olga Bondarewa podjęli decyzję zwrócenia się do Biskupa Diecezji Kamienieckiej ks. Stanisława Padewskiego z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie w mieście katolickiej organizacji charytatywnej CARITAS, która współdziałając z lekarzami — Polakami podjęłaby się niezbędnych działań na rzecz potrzebujących.
Można powiedzieć, że to podanie zadecydowało o dalszym losie Koła i całej parafii. Zadeklarowana przez POLONIĘ aktywność przyczyniła się do tego, że Kuria podjęła decyzję zarejestrować w Berdiańsku biuro CARITAS-SPES-BERDIAŃSK i skierowała do miasta ks. Zdzisława Zająca, który do dziś jest proboszczem naszej wspólnoty katolickiej.
W roku 1998 przy kapliczce powstał stale działający Gabinet pomocy lekarskiej prowadzony przez POLONIJNE KOŁO LEKARZY. Później został opracowany przez Koło Lekarzy i finansowany przez CARITAS-POLSKA projekt opieki nad chorymi i zaopatrzenia w leki Gabinetu bezpłatnej pomocy lekarskiej, koordynatorem projektu jest prezes Koła Olga Bondarewa.
W tym samym roku zostają nawiązane kontakty z Izbą Lekarską w Rzeszowie i „pierwsza jaskółka” przyjeżdża na krótki, lecz intensywny staż medyczny do Rzeszowskiego Szpitala Wojewódzkiego. W tej chwili staże i praktyki odbywają się regularnie. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Lekarską, Domem Polonii w Poznaniu i CARITAS Diecezji Poznańskiej. Dzięki ciepłym i towarzyskim stosunkom z tymi instytucjami Polonijne Koło Lekarzy jest dynamicznie rozwijającą się organizacją.

Prezes Koła Lekarzy na spotkaniu w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej
W chwili obecnej w funkcjonującym Gabinecie trzy razy w tygodniu terapeuta przyjmuje pacjentów i wydaje leki. W razie potrzeby chory jest kierowany do specjalistów — członków Koła Lekarzy.
Warto zaznaczyć, że przewiezione z Polski leki często są przekazywane szpitalom w Berdiańsku. Można powiedzieć, że CARITAS-SPES-BERDIAŃSK i Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku jest otwarte na świat i udziela pomoc ludziom niezależnie od przynależności narodowościowej czy religijnej. W roku 2000 CARITAS-SPES-BERDIAŃSK i członkowie Koła zorganizowały letni wypoczynek na Berdiańskich uzdrowiskach dla 200 dzieciaków z Diecezji Kamienieckiej i Żytomierskiej.

Działalność Polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku jest dowodem, że nawet w warunkach kryzysu gospodarczego można zorganizować swą działalność i być pomocnymi ludziom.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO WSPÓŁPRACY.
Zarząd Polonijnego Koła Lekarzy

O Polonijnym Kole Lekarzy w Berdiańsku na stronach monorgafii A. Bonusiaka, L. A. Suchomłunowa „Wspólnota polska Berdiańska. Wyzwania współczesności”


Jedną z pierwszych polonijnych organizacji środowiskowych działających na terenie Ukrainy było Koło Lekarskie, zorganizowane przy Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku. Powstało ono już w 1996 roku i było jednym ze współzałożycieli ogólno-ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie (prezes prof. A. Święcicki z Kijowa). Koło zrzesza specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Jego członkami są: terapeuci, kardiolodzy, ginekolog, pulmonolog, chirurg, pediatra, nefrolog i inni. Organizacja powołana została w celu koordynowania działań o charakterze medycznym prowadzonych na rzecz całego społeczeństwa miasta.

Początkowo działalność medyczną lekarze – członkowie „Odrodzenia” prowadzili półlegalnie, przyjmując pacjentów w swoich miejscach zatrudnienia po pracy. Było to spowodowane brakiem możliwości lokalowych, które nie pozwalały na organizację systematycznej działalności. Na szczęście Zarządowi Towarzystwa udało się porozumieć z Biskupem Diecezji Kamienieckiej, której podporządkowana była parafia w Berdiańsku. W wyniku tego porozumienia doszło do wyrażenie zgody na utworzenie w mieście organizacji „Caritas”. Zgodnie z porozumieniem miała ona umożliwić lekarzom – Polakom prowadzenia niezbędnych działań na rzecz potrzebujących. Po uruchomieniu tego współdziałania i przybyciu do miasta proboszcza, co nastąpiło w roku 1998, przy kaplicy powstał stale działający Gabinet pomocy lekarskiej prowadzony przez Polonijne Koło Lekarzy. Ta stabilizacja umożliwiła opracowanie przez Koło i Caritas projektu „(…)opieki nad chorymi i zaopatrzenia w leki Gabinetu bezpłatnej pomocy lekarskiej, koordynatorem projektu jest prezes Koła Olga Bondarewa”.

Obecnie prowadzony przez Koło Gabinet działa trzy razy w tygodniu. Lekarz dyżurny przyjmuje pacjentów, bada ich, wydaje leki, a w razie konieczności daje skierowanie do specjalistów – członków Koła Lekarzy.

Koło prowadzi współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami działającymi w Polsce. Dzięki kontaktom i stałej współpracy z Naczelną Izbą Lekarską w Warszawie, Ośrodkiem Współpracy z Polonią Medyczną (kierownik dr n. med. Bożena Pietrzykowska), Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Okręgowymi Izbami Lekarskimi w Poznaniu, Bielsku-Białej, Katowicach, Częstochowie i Lublinie, a także z Federacją Polskich Organizacji Medycznych za Granicą (prezes prof. dr hab. n. med. Jan Borowiec) członkowie Koła systematycznie uczestniczą w licznych stażach i konferencjach. Początkiem aktywnych kontaktów był rok 2001, kiedy czterech członków polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku odbyło staż medyczny w szpitalu wojewódzkim w Zamościu w zakresie terapii i chirurgii. Później doszło również do nawiązania kontaktów z Izbą Lekarską w Rzeszowie, umożliwiając odbywanie stażu i praktyk w rzeszowskich szpitalach.

Te międzynarodowe kontakty pozwalają na uzyskiwanie w Polsce pomocy w postaci leków. Są one wykorzystywane nie tylko przez lekarzy z Koła w gabinecie, ale również przekazywane szpitalom w Berdiańsku. Zresztą zarówno Caritas – Spes jak i Polonijne Koło Lekarzy służą pomocą ludziom, niezależnie od ich narodowości, czy wyznania. Jednym z efektów wspólnych działań z Caritas-Spes-Berdiańsk było zorganizowanie wypoczynku dla 200 dzieci z Diecezji Kamienieckiej i Żytomierskiej, w roku 2000.

Przedstawiciele Koła są również bardzo mocno zaangażowani w działalność prowadzoną na rzecz wychowanków z Domu Dziecka. Zresztą tę działalność trzeba uznać za punkt honoru dla polskich Berdiańczyków.

Zresztą tę działalność trzeba uznać za punkt honoru dla polskich Berdiańczyków. Wszystko rozpoczęło się od prośby miejscowych władz skierowanej do wszystkich organizacji zrzeszających mniejszości narodowe o roztoczenie opieki nad sierotami, których udokumentowane pochodzenie jednoznacznie potwierdza ich przynależność do danej grupy etnicznej. Władze „Odrodzenia” zdecydowały się na podjęcie tego wyzwania i opracowanie odpowiedniego programu opieki nad dziećmi. Uznano, że taka działalność niesie za sobą niezaprzeczalne pozytywy zarówno dla środowiska polskiego w mieście, ale również zmienia postrzeganie Polaków przez współmieszkańców.

Podstawowym zadaniem stawianym sobie przez członków organizacji w związku z opieką nad dziećmi polskiego pochodzenia jest:

 • „integracja z dziećmi członków Towarzystwa i młodzieżą;
 • zaangażowanie podopiecznych w działalność struktur Towarzystwa w celu sprzyjania rozwoju różnych zdolności i umiejętności (zespół taneczny, studia teatralne „Kurtyna", kółko plastyczne i inne działy Centrum Kultury Polskiej „Biesiada”;
 • zachęcenie do podjęcia nauki języka i kultury polskiej, która od pięciu lat prowadzona jest na bazie szkoły nr 15;
 • wspólna z katolicką parafią w Berdiańsku organizacja zajęć katechetycznych;
 • zachęcanie do udziału w imprezach kulturalno – oświatowych;
 • organizacja cotygodniowych tzw. „spotkań rodzinnych” – wspólne spędzanie czasu wolnego, odwiedzanie muzeów, kin, teatrów, poczęstunek (lody, cukierki) etc.
  udzielenie pomocy medycznej i charytatywnej – Polonijne Koło Lekarzy, ściśle
 • współpracujące z misją „Caritas- Spes- Berdiańsk”;
 • organizacja letniego wypoczynku na koloniach”.


Możliwości działań na rzecz wychowanków Domu Dziecka bardzo poważnie ograniczają skromne możliwości finansowe. Mimo to 2 do 3 razy w tygodniu odbywają się spotkania i zajęcia z języka polskiego w Domu Polskim. Dzieci uczestniczą również w działaniach kulturalnych prowadzonych przez Towarzystwo, a co kwartał organizowane są dla nich obchody imienin i uroczystości wynikające z kalendarza (święta). Mogą mieć one bardzo różną formę. Przykładowo w maju 2002 r. w trakcie obchodów Dni Kultury Polskiej, urządzono Dzień Solenizanta. Każdy solenizant otrzymał prezent i medal będący pamiątką o uroczystości. Po mini koncercie wszyscy siedli przy uroczystym stole.

Aktualnie działalność opiekuńczą i charytatywną stowarzyszenie prowadzi w ścisłym współdziałaniu z miejscową parafią rzymsko – katolicką, o czym przeczytać można w dalszej części niniejszej pracy5.

© A. Bonusiak, L. A. Suchomłunow Wspólnota polska Berdiańska. Wyzwania współczesności: Monografia, Donieck: „Jugo-Wostok, LTD” 2008, 253 s.



 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:








Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]