Нова версiя нашого сайту
http://ua.polonia.org.ua українською мовою     http://polonia.org.ua польскою мовою
 
 
Спілка вчених


Ідея створення Спілки Польських Вчених у Бердянську при Польському культурно-освітньому товаристві і „Відродження” пов’язана з організацією ініціативної групи (керівник — професор Генрік Стронський), що прагнула об’єднати вчених польського походження на території всієї України.

У польську організацію в Бердянську входять як молоді фахівці, так і викладачі з ученими ступенями, що займаються дослідженнями, зв’язаними з Польщею, її культурою, літературою, історією, етнографією й іншими галузями наук. З огляду на зацікавленість вчених у створенні власного об’єднання, правління звернулося до міської влади з проханням легалізувати роботу Спілку польських учених, що перша на Украї ні узаконила свій статус і ввійшла до складу Спілки Польських Вчених України.

Прикладом серйозності намірів Спілки польських учених Бердянська є факт створення Центру польської мови та культури – структурної одиниці Польського культурно-освітнього товариства „Відродження” й Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Цей науково-дидактичний осередок засновано у 2004 році з огляду на значну зацікавленість польською культурою з боку студентів цього ВНЗ. Не без клопотань Спілки польської молоді тут стали проводитись заняття з польської мови (як другої іноземної) для всіх бажаючих. Дуже важливим досягненням було створення польсько-українського факультету при Інституті підприємництва. Наступним кроком, що свідчить про поступальний розвиток, було заснування Центру польської мови й культури. Це вдалося зробити завдяки фінансовій допомозі Фонду “Pomoc Polakom na Wschodzie” (Допомога полякам на Сході).

Цілі, які ставили перед собою організатори, були дуже широкі. Вони обіймали такі завдання, як-от:
• розповсюдження польської мови і культури;
• створення бібліотеки польської літератури і літератури про Польщу;
• надання допомоги у вивченні польської мови студентам БІПу, членам Товариства і всім охочим;
• створення методичного кабінету для вивчення польської мови і культури;
• забезпечення вільного доступу до електронних засобів інформації і сіті Інтернет;
• проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, виконання науково-дослідних праць та інших освітніх заходів, спрямованих на розповсюдження знань про Польщу, її культуру, науку і мистецтво, на проблеми польсько-українських взаємовідносин, а також на піднесення рівня кваліфікації працівників БІПу і членів Товариства;
• популяризація польських наукових досягнень в Україні;
• залучення науковців польського походження і всіх зацікавлених осіб до роботи в Центрі, у проведенні досліджень, тематично пов’язаних з Польщею, а також написання наукових праць і дипломних робіт;
• встановлення партнерських зв’язків з науково-дослідними й освітніми установами в Польщі і Україні, а також подібними установами польської діаспори в світі з метою проведення спільної діяльності”.

Зараз Центр є динамічним (живучим, таким, що динамічно розвивається) науково-дидактичним осередком, який тісно співпрацює з кафедрою слов’янської філології Бердянського університету менеджменту і бізнесу і організовує заняття з польської мови і культури. Завдяки постійній підтримці з боку Фонду „Pomoc Polakom na Wschodzie” (Допомога полякам на Сході) осередок займає дві великі кімнати, має аудіовізуальне устаткування, супутникову телевізійну антену, ксерокс, чотири комп’ютери, ноутбук і т. ін. Саме тут створюється перша польська бібліотека у східній Україні.

У 2007 / 2008 навчальному році в Центрі працювали троє кандидатів наук і двоє магістрів. Це особи польського походження, вони ж є членами товариства “Відродження”. Використовуючи можливість, надану їм договором, вони систематично вдосконалюють свою професійну майстерність в університетах Варшави, Кракова, Жешува, Любліна і Києва.

Центр є співорганізатором наукових конференцій і семінарів, а також бере активну участь у дослідженнях, що проводяться з провідними науковими центрами, прикладом чого є тісне співробітництво з кафедрою полоністики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на чолі з професором, доктором філологічних наук Ростиславом Радишевським та численні публікації в наукових виданнях в Україні і в Польщі.

Члени Спілки підчас зустрічі з головою Товариства Л. Сухомлиновим та ректором БДПУ В. Крижком

У лютому 2001 року було створено Польський науково-просвітницький Центру при інституті філології Бердянського державного педагогічного університету (керівник — завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор Вікторія Зарва). Центр є спільною структурою БДПУ і Товариства „Відродження”, що здійснює свою діяльність у рамках Договору і на підставі Положень про Центр, затверджених ректором університету Крыжком В. В. і головою правління Товариства Сухомлиновим О. М.
Основні цілі та завдання Центру:

  • проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, круглих столів, семінарів, виконання науково-дослідницьких робіт і інших просвітницьких заходів, спрямованих на поширення знань про Польщу, її культурі, науку і мистецтво; аналіз проблем украї нсько-польських взаємозв’язків, а також на підвищення рівня кваліфікації членів Спілки польських вчених і працівників;
  • популяризація польських і полонійних наукових досягнень в Украї ні; видання наукових результатів у збірнику праць учених „Актуальні проблеми слов’янської філології”, що ввійшов у бюлетень ВАК України;
  • залучення вчених польського походження і всіх, зацікавлених у роботі Центру до проведення досліджень, тематично зв’язаних з Польщею, у тому числі написання докторських і кандидатських дисертацій, дипломних і курсових робіт на матеріалі польсько-украї нських типологічних зв’язків;
  • надання допомоги та сприяння членам Центру в організації роботи і проведенні заходів, спрямованих на реалізацію програм Центру й індивідуальних планів наукових досліджень;
  • налагодження партнерських відносин з науково-дослідницькими, просвітительськими організаціями в Украї ні і Польщі, а також з аналогічними інституціями польської діаспори у світі з метою проведення спільної діяльності.

Учені, члени Спілки, мають намір спільними зусиллями допомогти справі національного відродження і налагодження партнерських відносин між Украї ною і Польщею. Займаючись науковою діяльністю під егідою Спілки, можна безпосередньо налагодити взаємодія з різними організаціями й інституціями України і Польщі, удосконалюючи тим самим якісний рівень підготовки. Першочерговим завданням члени Союзу вважають організацію Міжнародного форуму „Україна на шляху європейської інтеграції”, проведення польсько-украї нським суспільно-економічним факультетом Бердянського інституту підприємництва, і інших просвітительських заходів Товариства „Відродження”. Учені-соціологи, викладачі Бердянського інституту підприємництва, мають намір спільно зі студентами проводити соціологічні дослідження, присвячені проблемам національних меншин регіону, зокрема поляків.

Члени Науково-просвітницького центру: доц. О. Харлан та доц. В. Школа

Деякі члени Союзу почали роботу над докторськими, кандидатськими дисертаціями і дипломними робітами (з українсько-польських типологічних зв’язках, а також з суто полоністичних проблем.

Незважаючи на те, що Центр почав функціонувати з лютого 2001 року, фактично науково-просвітительська робота велася з часу створення Товариства „Відродження”. Студенти і викладачі вузів міста систематично брали активну участь у житті польської громади Бердянська, проходили стажування, минулого слухачамирізних курсів підвищення кваліфікації у Варшаві, Ґданьську, Жешуві, Кракові, Любліні і Познані й одержували відповідні дипломи і посвідчення.

Запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку і популяризації польської наукової думки на заходи, про які ми будемо систематично повідомляти на сторінках сайту Польського товариства „Відродження”. ПІДТРИМКА САЙТУ:
Сенат Республіки Польща


Фундація "Pomoc Polakom na Wschodzie"